Strategisch risicomanagement voor organisaties

Tekst groter

Strategisch risicomanagement voor organisaties

Risicomanagement kan binnen een drietal toepassingsgebieden worden uitgevoerd. In deze sectie wordt ingegaan op de inrichting van strategisch risicomanagement binnen organisaties.

Organisaties die hun kans op het halen van organisatiedoelstellingen willen vergroten, kunnen expliciet risicomanagement invoeren. Daarnaast kan bij het expliciet en gestructureerd nemen van (strategische) beslissingen risicomanagement als onderbouwing dienen.

In de diverse gedragscodes (zoals bv. Sarbanes-Oxley, code Tabaksblat of codes voor de publieke sector) speelt risicomanagement een belangrijke rol. In de codes wordt aangestuurd op een toegesneden risicomanagementmodel waarmee een overzicht gegeven kan worden van (veranderende) risico’s en ingestelde beheersmaatregelen. Van organisaties wordt steeds meer geëist dat een goede controle aanwezig is en bewust met risico’s wordt omgegaan. Door middel van risicomanagement kan transparant over de risico’s worden gerapporteerd aan de organisatie zelf, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en/of mogelijk de buitenwereld. Dat gaat verder dan het opnemen van risico’s in een planning en control cyclus.

Hoofdstuk inhoudsopgave