Matrix diagnosemodellen

Tekst groter

Matrix diagnosemodellen

Er zijn veel manieren om diagnosemodellen te ordenen. In kennis.tg is de ordening gebaseerd op vier niveaus (individu, groep, organisatie en omgeving) en drie invalshoeken (bedrijfskunde, organisatiekunde en veranderkunde).

Diagnosemodellen zijn op zeer veel manieren te ordenen. In kennis.tg is de ordening naar vier niveaus en drie invalshoeken. Dat levert twaalf cellen op. Niet van elke cel zijn diagnostische modellen in gelijke mate voorhanden. Bedrijfskundige modellen richten zich sterk op het organisatie- en omgevingsniveau, organisatiekundige modellen daarentegen eerder op groeps- en organisatieniveau en veranderkundige modellen richten zich op vrijwel alle niveaus.

Ordening naar niveau

In deze dimensie is onderscheid gemaakt in:

  • het individu. Daarbij gaat het om individuele personen (M/V) met hun posities, rollen, competenties en eigenaardigheden
  • een groep. Dat is een aantal mensen dat zich in psychologische zin van elkaar bewust is
  • een organisatie. Dit Is een groep mensen waarvan de meesten ervoor gekozen hebben om met elkaar eenzelfde ideaal of set doelen na te streven en die daartoe met elkaar werk- en gedragsafspraken zijn overeengekomen
  • de omgeving van de organisatie. Alles wat de organisatie kan en zal beïnvloeden is de relevante omgeving. Alles wat niet tot de organisatie behoort is de omgeving.

 

Ordening naar invalshoek

In deze tweede dimensie is onderscheid gemaakt in:

  • bedrijfskundige aspecten. Hierbij gaat het om kenmerken en effecten van (primaire of secundaire) bedrijfsprocessen
  • organisatiekundige aspecten. Dit betreft kenmerken en effecten van inrichting en besturing van organisaties. Het zijn veelal statische modellen
  • veranderkundige aspecten. Het gaat dan om kenmerken en effecten van onderliggende en achterliggende krachten op de betrokkenen. Achterliggende krachten zijn de ontwikkelingen in de tijd (ontwikkelingsfasen en dergelijke). Onderliggende krachten zijn de ‘diepere’ veelal onbewuste aspecten die verandering kunnen helpen of frustreren. Hierbij is te denken aan relaties tussen mensen, culturele trends, mentale modellen en dergelijke. Bij veranderkundige modellen staat de dynamiek centraal.

Hoofdstuk inhoudsopgave