Taken van de projectmedewerker

Tekst groter

Taken van de projectmedewerker

Een van de drie kernposities bij projecten is die van de projectmedewerkers. Hun taken worden gespecificeerd.

Projecttmedewerkers voeren hun taken binnen de plannen uit en brengen daartoe hun deskundigheid in. Ze voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat en betrokken bij het werk. Al of niet in teamverband zetten projectmedewerkers hun bereidheid en bekwaamheden in.

Taken van de projectmedewerker zijn:

 • hun werk doen als werker, vertegenwoordiger, waarnemer of belangenbehartiger
 • de geformuleerde en goedgekeurde opdrachten (laten) uitvoeren
 • capaciteitsbronnen uit de eigen organisatie of van daarbuiten inschakelen
 • de eigen deskundigheid inbrengen
 • gevraagd en ongevraagd bijdragen in inhoudelijke vraagstukken die het project betreffen
 • bijdragen aan het afstemmen van de activiteiten van werkgroepen
 • de voortgang van het eigen werk bewaken
 • een relatie onderhouden met de permanente organisatie
 • de eigen afdelingsleiding informeren over van tevoren afgesproken zaken, zoals bestedingen aan middelen en capaciteit
 • documenten helpen opstellen voor de tussentijdse rapportages aan de opdrachtgever
 • leidinggeven aan werkgroepen
 • deelresultaten op het totaal afstemmen
 • bijdragen aan samenwerkingsondersteunende functies.

Hoofdstuk inhoudsopgave