Strategie bepalen met behulp van SWOT-analyse

Tekst groter

Strategie bepalen met behulp van SWOT-analyse

Een veel gebruikte aanpak bij het komen tot een strategie, is de SWOT-analyse, ofwel de sterkte-zwakte / kansen-bedreigingenanalyse. Het kan in veel situaties relevant zijn om een interne- en een externe analyse uit te voeren en de uitkomsten hiervan aan elkaar te koppelen. Deze confrontatie maakt strategische alternatieven zichtbaar. De nieuwe strategie is een keuze uit deze alternatieven.

Kansen grijpen met sterkten?

De interne verkenningen maken zichtbaar welke sterkten en zwakten de organisatie kent. De externe verkenningen brengen vervolgens trends in beeld. Dit zijn ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie waarop deze geen invloed heeft.
In het licht van de trends en van de doelen van de organisatie, blijken sommige sterkten en zwakten belangrijker dan andere.
Trends waartegenover de organisatie sterkten kan stellen zijn kansen. Bedreigingen zijn trends die de zwakten van de organisatie treffen.

Sterkten/zwakten versus kansen/bedreigingen

Sterkten en zwakten worden tegenover kansen en bedreigingen geplaatst. Daardoor kunnen strategische alternatieven worden doordacht. Goede alternatieven benutten of ontwikkelen kansen en sterkten, en vermijden of verminderen bedreigingen en zwakten. Alternatieven kunnen bijvoorbeeld bestaan in het zoeken van nieuwe doelgroepen, het benaderen van andere markten en het aanbieden van andere producten of diensten.

Aan de gekozen alternatieven worden middelen toegewezen. In een strategienota worden onder andere doelstellingen, activiteiten, verantwoordelijkheden, termijnen en middelen gespecificeerd.

Hoofdstuk inhoudsopgave