Stap 1: uitvoeren integrale risicoanalyse

Tekst groter

Stap 1: uitvoeren integrale risicoanalyse

De eerste stap is het inzichtelijk maken van de stand van zaken op een bepaald moment. Dit gebeurt door het uitvoeren van een integrale risicoanalyse. Deze risicoanalyse kan worden uitgevoerd volgens de RISMAN-methode en bestaat uit een aantal stappen.

Vaststellen doel

Door vast te stellen waar de risicoanalyse op gericht is (wat het doel is), wordt in de terminologie van de risicoanalyse de ‘ongewenste topgebeurtenis’ vastgesteld. Een ‘ongewenste topgebeurtenis’ is die situatie waarvan de projectleider of opdrachtgever niet wil dat deze zich voordoet.

In kaart brengen risico’s

Tijdens de risicoanalyse worden de risico’s aan de hand van o.a. de volgende invalshoeken in kaart gebracht, zodat een integraal beeld wordt verkregen (bij elke risicoanalyse wordt opnieuw bekeken welke invalshoeken daadwerkelijk van toepassing zijn):

 • politiek/bestuurlijk
 • financieel/economisch
 • juridisch/wettelijk
 • technisch
 • organisatorisch
 • geografisch/ruimtelijk
 • maatschappelijk.

Vaststellen belangrijkste risico’s

Het vaststellen van de belangrijkste risico’s kan op veel manieren. Twee veel gebruikte methoden zijn:

 • het verdelen van punten over de lijst met risico’s
 • voor de individuele risico’s de kans van optreden en het gevolg van optreden apart beoordelen met getallen.

In kaart brengen beheersmaatregelen

In essentie is een aantal maatregelen mogelijk:

 • vermijden. Hierbij wordt de kans/mogelijkheid van optreden van een bepaald risico opgeheven; het risico wordt vermeden
 • verminderen. Hierbij wordt beoogd de oorzaak of het gevolg van het risico te verkleinen. Indien getracht wordt de oorzaak te verkleinen wordt deze maatregel vooraf uitgevoerd. Bij een gevolggerichte maatregel is het echter zo dat men van te voren nadenkt over de maatregelen en eventuele voorbereidingen treft, maar dat men de daadwerkelijke maatregel pas treft op het moment dat het risico optreedt
 • overdragen. Overdragen van een risico leidt niet direct tot het wegnemen van het risico, maar wel tot een risicovermindering omdat verwacht of afgesproken wordt dat een andere partij in staat zal zijn het risico te managen of te dragen
 • accepteren. Er kan ook voor worden gekozen om een risico te accepteren. Vaak houdt dit in dat je hiervoor extra geld opneemt in je raming of dat je de planning aanpast.

Hoofdstuk inhoudsopgave