Doel risicomanagement

Tekst groter

Risicomanagement

Onder risico verstaan we een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die negatieve gevolgen kan hebben. Oftewel: Risico = kans x gevolg.

Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en  het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren.

Wat voegt risicomanagement toe? 

 • Continu risico’s expliciet maken en beheersen
  Door het introduceren van risicomanagement zullen risico’s geregeld, met vastgestelde tussenpozen, geïnventariseerd en besproken worden. Op deze wijze worden de risico’s ‘levend gehouden’ en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.
 • Risicoalertheid creëren
  Door de introductie van risicomanagement worden de verschillende risico’s voor de betrokkenen inzichtelijk gemaakt. Dit bevordert  het risicobewustzijn van de betrokkenen.
 • Pro-actief met risico’s omgaan in plaats van reactief
  Het is mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan door beheersmaatregelen vroegtijdig te benoemen en uit te voeren. Dus: vóórdat de risico's optreden. Dit is beter dan af te wachten tot het risico optreedt en dan pas actie te ondernemen om de gevolgen te beperken.
 • Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen
  Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s ontstaan. De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd.
Tekst groter

Risicomanagement kan de volgende drie gebieden toegepast worden:

Strategisch: hierbij worden de risico’s die van invloed kunnen zijn op het halen van doelen binnen organisaties expliciet gemaakt en beheerst.

Programma’s: hierbij worden voor een programma de risico’s die van invloed kunnen zijn op het programma expliciet gemaakt en beheerst. 

Projecten: hierbij worden per project de risico’s die van invloed kunnen zijn op het project expliciet gemaakt en beheerst. 

Inventariseren van risico's

Risicomanagement start met een risicoanalyse. Hierin worden gestructureerd risico’s geïnventariseerd en geprioriteerd. Daarbij wordt expliciet aandacht gegeven aan de mogelijke oorzaken van risico’s. Deze oorzaken zijn onder meer te vinden in het politieke/bestuurlijke, organisatorische, juridische, technische, financiële, ruimtelijke of maatschappelijke terrein. Met behulp van deze risico analyse kunnen de maatregelen met hun effecten worden bepaald om deze risico's aan te pakken.

Na het inventariseren van deze maatregelen voor de belangrijkste risico’s en het vaststellen van deze maatregelen, zorgt goed Risicomanagement ervoor dat de maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd en geëvalueerd worden. Daarnaast hoort tevens regelmatig een update van de risico’s plaats te vinden.

Tekst groter

Doel risicomanagement

Het doel van risicomanagement is continu risico’s expliciet te maken en te beheersen, risicoalertheid te creëren, pro-actief en bewust met risico’s om te gaan in plaats van reactief en bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen. Met het implementeren van risicomanagement wordt een aantal zaken beoogd:

Continu risico’s expliciet maken en beheersen

Door het introduceren van risicomanagement zullen risico’s geregeld, met vastgestelde tussenpozen, geïnventariseerd en besproken worden. Op deze wijze worden de risico’s ‘levend gehouden’ en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.

Risicoalertheid creëren

Door de introductie van risicomanagement worden de verschillende risico’s ‘in de hoofden’ van de medewerkers voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan een gelijk beeld bestaan over de belangrijkste risico’s en ontstaat bij de medewerkers een sterk risicobewustzijn.

Pro-actief met risico’s omgaan in plaats van reactief

Door het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen voordat risico’s daadwerkelijk zijn opgetreden, wordt het mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan, in plaats van dat wordt afgewacht tot het risico optreedt en er dan pas actie ondernomen wordt om de gevolgen te beperken.

Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen

Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s ontstaan; de kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd.