PDCA/Deming circle

Tekst groter

PDCA/Deming circle

Dr. William Edwards Deming ((1900 - 1993) bedacht ooit een feedbackcirkel: ‘Plan, Do, Check, Act’. Deze cyclus gaat ervan uit dat een organisatie eerst haar activiteiten planmatig opzet (Plan), deze vervolgens uitvoert (Do), dan toetst via (bijvoorbeeld) metingen of de voorgenomen activiteiten zo correct worden uitgevoerd (Check) en ten slotte, óf op basis van de toets, de plannen en de activiteiten worden bijgesteld (Act).

De aandachtsgebieden van het model vormen samen met de feedbackloop één grote PDCA-cyclus. De leiders bepalen de koers en vertalen die via strategie naar concrete plannen (Plan) in het aandachtsgebied Strategie en beleid. Uitvoering (Do) gebeurt met medewerkers en middelen in de processen. In de vier resultaatgebieden wordt gemeten (Check) of de verrichte inspanningen voor de stakeholders tot het beoogde resultaat hebben geleid. Het vergelijken (Act) van deze resultaten met de doelstellingen leidt tot analyse van afwijkingen en geeft de aanzet tot bijstelling via verbetering en vernieuwing.

Ook per aandachtsgebied wordt de PDCA-cyclus toegepast. Per organisatiegebied wordt gevraagd naar:

  • waarop is het beleid gebaseerd, wat moet worden bereikt, wat is de samenhang met andere terreinen, hoe gaan we het doen, hoe is de verantwoording geregeld? Plan
  • wat gaan we concreet doen, wie zijn bij de uitvoering betrokken, welke middelen worden ingezet? Do
  • welke resultaten worden gemeten, hoe meten we? Check
  • hoe evalueren we, wat wordt met de uitkomsten van de metingen gedaan en wat wordt bijgesteld? Act

Per resultaatgebied wordt gevraagd naar:

  • hoe wordt de meting opgezet, wat zijn de doelgroepen, succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren, doelstellingen? Plan
  • hoe geschiedt de feitelijke uitvoering, de meting van de output en waardering? Do
  • vergelijken van de meetresultaten met de gestelde doelen & Check
  • analyseren van gegevens en eventueel opnieuw kijken en bijstellen van doelen. Act.

Hoofdstuk inhoudsopgave