Invloedsstijlen

Tekst groter

Invloedsstijlen

Mensen kunnen elkaar op verschillende manieren proberen te beïnvloeden. Voor het effectief uitoefenen van invloed is macht of gezag onontbeerlijk. De persoon die invloed wil uitoefenen over een ander moet door die ander wel als invloedrijk erkend worden.

Bij het elkaar beïnvloeden maken mensen bewust of onbewust gebruik van een (mix) van een viertal basisstijlen. Deze stijlen verschillen in richting: meer of minder tweerichtingsverkeer en inhoud: meer of minder rationeel dan wel emotioneel.

Normeren

Door het stellen van normen en criteria en door het aangeven van de bijbehorende voorwaarden maakt de beïnvloeder duidelijk wat zij of hij van de ander verwacht. Bij normeren zal de beïnvloeder ook de (im)materiële, positieve of negatieve consequenties voor de ander duidelijk maken.

Enthousiasmeren

De beïnvloeder die deze stijl hanteert, schetst een beeld van de mogelijke resultaten en verwoordt 'opwindende' mogelijkheden in kleurrijke taal. Hij of zij legt daarbij de nadruk op punten van overeenstemming en wijst op gemeenschappelijke waarden, doelen, belangen en capaciteiten.

Actief luisteren

Deze stijl bestaat uit het vragen naar afwijkende meningen, het aanmoedigen en vragen om ophelderingen; het ingaan op andermans vragen en standpunten. Ook regelmatig samenvatten en de gevoelens van de ander weergeven, behoren tot deze stijl.

Argumenteren

Bij argumenteren gebruikt de beïnvloeder feiten en argumenten voor het eigen standpunt. De beïnvloeder brengt ideeën naar voren, geeft suggesties, doet aanbevelingen en stelt vragen die een standpunt aangeven. Zij of hij brengt tegenargumenten in tegen de standpunten van de ander.

Hoofdstuk inhoudsopgave