Hoe draagt architectuur bij aan het oplossen van deze problemen?

Tekst groter

Hoe draagt architectuur bij aan het oplossen van deze problemen?

Hiervoor is een aantal vraagstukken geschetst waarbij architectuur een belangrijke bijdrage in de oplossing kan leveren. De vraag is uiteraard: hoe dan? Wat is de toegevoegde waarde van architectuur bij dit soort vraagstukken?

Op hoofdlijnen kan de toegevoegde waarde van architectuur worden samengevat in vijf kernbegrippen:

  • Inzicht in samenhang
  • Creëren van flexibiliteit
  • Sturen op integratie en standaardisatie
  • Beheersing van risico’s
  • Beheersing van kosten.

Deze vijf aspecten worden hieronder toegelicht.

Samenhang

In de eerste plaats geeft een architectuur inzicht in de samenhang tussen allerlei aspecten van de informatievoorziening, zoals bedrijfsprocessen, functionaliteiten, applicaties en technische infrastructuur, maar ook bijvoor-beeld tussen de verschillende onderdelen van een concrete applicatie.

Daarom wordt in een architectuur inzichtelijk gemaakt uit welke componenten al die verschillende onderdelen van de informatievoorziening zijn opgebouwd, waarom die componenten er zijn, en welke uitgangspunten en spelregels er gelden voor de doorontwikkeling van die componenten.

Dit inzicht in samenhang stelt een organisatie in staat om te beoordelen hoe de ICT voorzieningen de bedrijfsprocessen ondersteunen, hoe de verschillende onderdelen van elkaar afhankelijk zijn en wat de impact van veranderingen is.

Flexibiliteit

Een tweede cruciaal aspect van architectuur is dat deze zodanig wordt opge-bouwd dat er voldoende flexibiliteit is om toekomstige veranderingen op te kunnen vangen. De informatievoorziening moet kunnen reageren op gewijzigde omstandigheden en nieuwe kansen in het primaire proces.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de opbouw en ordening van bedrijfsprocessen, de ordening van functionaliteiten, de applicaties die die functionaliteiten leveren en de technische componenten waaruit die applicaties zijn opgebouwd. De mate waarin dit flexibel is, is bijvoorbeeld te beïnvloeden door ervoor te zorgen dat onderdelen kunnen worden hergebruikt en dat onderdelen niet te veel van elkaar afhankelijk zijn maar wel kunnen samenwerken.

Integratie en standaardisatie

Een effectieve informatievoorziening vertaalt zich in veel gevallen in de wens tot meer standaardisatie en integratie. Standaardisatie betekent dat bedrijfsprocessen over verschillende bedrijfsonderdelen heen worden gestandaardiseerd zodat ook de ICT ondersteuning daarvan kan worden. gestandaardiseerd. Deze gestandaardiseerde processen kunnen vervolgens ook snel gerepliceerd worden.

Integratie betekent dat gegevens en functies beschikbaar komen voor alle bedrijfsonderdelen, en in alle bedrijfsprocessen waar deze nodig zijn.

Het is voor veel organisatie een belangrijke strategische keuze in welke mate standaardisatie en integratie wordt nagestreefd. Als deze keuze gemaakt is helpt de architectuur om dit waar te maken. [Ross/Weill/Robertson, 2006]

Risicobeheersing

Bij beheersbaarheid gaat het er vooral om dat je weet wat je aan ICT voorzieningen hebt, en weet wat daarbij de eventuele risico’s zijn. Wanneer dat inzichtelijk is, is het mogelijk om maatregelen te nemen die deze risico’s beperken.

Kostenbeheersing

Tot slot is architectuur een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat gefundeerd keuzes kunnen worden gemaakt over investeringen en verandering van de ICT voorzieningen. Gefundeerd keuzes maken kan alleen als inzichtelijk is uit welke onderdelen de ICT voorzieningen zijn opgebouwd, hoe deze met elkaar samenhangen en wat de impact van wijzigingen is. Dit zorgt er ook voor dat een organisatie zelf de regie kan houden op wijzigingen van de ICT voorzieningen.

Hoofdstuk inhoudsopgave