Doel strategisch risicomanagement

Tekst groter

Doel strategisch risicomanagement

Met het implementeren van strategisch risicomanagement wordt beoogd risico’s in de organisatie beter te beheersen en op een verantwoorde, transparante en expliciete wijze met risico’s om te gaan.

Met het implementeren van strategisch risicomanagement wordt een aantal zaken beoogd:

  • betere beheersing van risico’s
  • op verantwoorde, transparante en expliciete wijze met risico’s omgaan.

Dit wordt bereikt door:
Continu risico’s expliciet te maken en te beheersen. Door het introduceren van risicomanagement zullen risico’s geregeld, met vastgestelde tussenpozen, geïnventariseerd en besproken worden. Op deze wijze blijven de risico’s ‘up to date’ en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan bij het (top)management. Dit biedt tevens de mogelijkheid om risico’s te rapporteren aan de organisatie en controlerende instanties.

Risicobewustzijn te creëren in de organisatie
Door de introductie van risicomanagement worden de verschillende risico’s ‘in de hoofden’ van het management en medewerkers voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan een gelijk beeld bestaan over de belangrijkste risico’s en ontstaat een sterk risicobewustzijn.

Bewust en pro-actief (in plaats van reactief) met risico’s om te gaan bij strategievorming en uitwerkingen daarvan
Door het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen voordat risico’s daadwerkelijk zijn opgetreden, wordt het mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan. Hierdoor worden de mogelijke (negatieve) gevolgen van een risico ingeperkt, in plaats van dat wordt afgewacht tot het risico optreedt en er dan pas actie ondernomen wordt om de gevolgen te beperken. Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s ontstaan; de kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd.

Onderdeel van (strategisch) risicomanagement is een risicoanalyse.

Risicoanalyse

Strategisch risicomanagement begint met een risicoanalyse. Een risicoanalyse kan worden gebruikt voor:

Inzichtelijk maken van risico’s/risicovolle processen
De risicoanalyse richt zich op het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico’s. Om deze risico’s aan te pakken worden vervolgens maatregelen in kaart gebracht. Een eenmalige inventarisatie van de risico’s is echter niet voldoende. Voor een betere beheersing van risico’s zal de stap naar risicomanagement gezet moeten worden, waarbij de uitgevoerde risicoanalyse als eerste stap geldt.

Het onderbouwen van strategische keuzes
Het uitvoeren van een risicoanalyse kan helpen om te komen tot een strategische keuze of de haalbaarheid van een strategisch plan aan te tonen. Hierbij kan tevens gekozen worden om risico’s (gedeeltelijk) te kwantificeren.

Hoofdstuk inhoudsopgave