Disclaimer

Tekst groter

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij verzoeken u contact op te nemen met een adviseur van Twynstra Gudde, voordat u beslist of handelt.

Er kunnen gebreken, vertragingen of andere onvolkomenheden optreden in de informatie op deze website, als gevolg van eventuele veranderende wet- en regelgeving en informatie in het algemeen alsmede als gevolg van wezenlijke risico’s die samenhangen met elektronische communicatie.

Twynstra Gudde garandeert niet dat de informatie op de website compleet, actueel en/of accuraat is, ondanks dat wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de gepubliceerde informatie.

Twynstra Gudde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op de website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Twynstra Gudde beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Twynstra Gudde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan worden beschermd door het auteursrecht en alle andere eventueel van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten. Tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder expliciete voorafgaande toestemming van Twynstra Gudde.