Deelnemers van de risicoanalyse

Tekst groter

Deelnemers van de risicoanalyse

De deelnemers aan de risicoanalyse bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van de analyse. Bij het inventariseren van risico’s wordt daarnaast gewerkt met een aantal vooraf vastgestelde invalshoeken.

De risico’s die aanwezig zijn binnen een bedrijf komen voort uit de activiteiten binnen alle afdelingen. Om een volledig beeld te verkrijgen van de risico’s, daar vervolgens een juiste prioritering aan te geven en tenslotte reële beheersmaatregelen te inventariseren is een ‘goede doorsnede’ nodig van het betrokken organisatiedeel.

Voor de risico-inventarisatie op strategisch niveau is het van belang dat iedere persoon die een significante bijdrage heeft aan het topmanagement van het bedrijf of in ieder geval betrokken is bij de strategievorming en besturing van het bedrijf aanwezig is.

Bij de inventarisaties per afdeling dient de deelnemersgroep per keer te veranderen. De risico’s komen voort uit de werkzaamheden van de mensen uit de desbetreffende afdeling. Voor deze inventarisatie is het belangrijk dat naast het verantwoordelijke directielid een goede doorsnede van (de top van) de desbetreffende afdeling aanwezig is.

Gebruik invalshoeken

Bij het formuleren van risico’s heerst het gevaar dat deelnemers sterk inzoomen op hun eigen vakgebied. Hierdoor kan een eenzijdig beeld ontstaan en mist de samenhang tussen de risico’s. De kracht van een goede risicoanalyse ligt echter juist in het verkrijgen van een volledig beeld van alle risico’s. Door het kijken naar risico’s vanuit verschillende invalshoeken bij de risicoanalyses worden de deelnemers aan de analyse geholpen breder te kijken dan hun standaard werkveld, waardoor een compleet beeld van de risico’s wordt verkregen. Dit helpt de risico’s op een bepaald vlak goed en inhoudelijk bloot te leggen. Ook buiten het vakgebied van een bepaalde deelnemer kunnen grote risico’s liggen.

Tegelijkertijd zorgt het gebruik van invalshoeken voor een groter risicobewustzijn binnen de organisatie. Inzicht in risico’s op andere vlakken en in de relaties tussen de verschillende risico’s voorkomt een geïsoleerde benadering van specifieke risico’s.

Bij de risico-inventarisatie op strategisch niveau (top-down) spelen veelal organisatorische risico’s een grote rol. Voor de inventarisatie op tactisch niveau zijn de risico’s met name verbonden aan de specifieke activiteiten van de afdeling. Voor beide inventarisaties wordt dezelfde set invalshoeken gehanteerd (Politiek/Bestuurlijk, Juridisch/Wettelijk, Organisatorisch, Technisch, Financieel, Extern), welke is afgeleid van de standaard set invalshoeken van de RISMAN methodiek. De invalshoeken fungeren slechts als denkraam.

Hoofdstuk inhoudsopgave