Contracteren en Aanbesteden

Indien een publieke opdrachtgever, zoals o.a. de rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten en universiteiten, een bouwproject wenst te realiseren, doet hij grote of minder grote delen daarvan doorgaans niet zelf. Er worden door de opdrachtgever andere partijen bij betrokken om hem daarin bij te staan of om delen van de opgave uit handen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan architecten, ingenieursbureaus en aannemers.

Het selecteren van de juiste partij en het sluiten van een contract met die partij, noemen we Contracteren en Aanbesteden. Het gehele proces ook wel de marktbenadering. Aan de aanbesteding en het sluiten van het contract gaat nog een fase vooraf: de voorbereiding. In de voorbereidingsfase wordt onder meer de strategie bedacht: met wat voor soort contract wil de opdrachtgever de markt op, wat doet hij zelf en wat koopt hij in en op welke manier, hoe wordt de aanbesteding vormgegeven en op basis van welke criteria worden contractpartners gekozen.

Op de aanbesteding en contractering volgen, vanuit het perspectief van de opdrachtgever, nog twee fasen: eerst het contractmanagement gedurende de looptijd van de overeenkomst en vervolgens de oplevering en het afhandelen van restpunten en eventuele geschillen na afloop van het contract. Al deze stappen tezamen worden het contracteringsproces genoemd. Na afronding van de contractering volgt de beheer- en onderhoudsfase.

Contracteren en Aanbesteden kan variëren van relatief klein (de aanleg van een rotonde), tot heel groot (het aanleggen van een tunnel of een fabriek). De informatie op de kennisbank is voor alle niveaus van inkoop toepasbaar.

Het goed organiseren en inhoudelijk doorlopen van het contracteringsproces is van grote invloed op het succes van een project: het binnen het afgesproken budget, de geplande tijd en met de vastgestelde kwaliteit kunnen realiseren van een (bouw)opgave. In het kort bevat het marktbenaderingsproces vier stappen: het opstellen van de inkoopstrategie, de contractering, de aanbesteding en de contractbeheersing. Deze stappen worden in deze site behandeld.