Coachen

Tekst groter

Coachen

Bij coaching ligt het accent op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Het wordt expliciet gebruikt om succesvolle potentials, managers en professionals, te ondersteunen bij hun individuele ontwikkeling.

Coaching is een waardevol middel voor individuele begeleiding van medewerkers. Bij coaching ligt het accent op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Werd coaching vroeger vooral discreet ingezet voor medewerkers met problemen in hun werk, nu wordt het vaak gebruikt om succesvolle potentials, managers en professionals, te ondersteunen bij hun individuele ontwikkeling.

Het coachingstraject

Bij coaching worden drie stappen doorlopen.

  • Intake: gesprekken met de opdrachtgever en de coachee, waarin de vraagstelling en succesvoorwaarden worden bepaald.
  • Uitvoering: een serie gesprekken tussen coachee en coach die, afhankelijk van de vraagstelling, worden ondersteund door instrumenten als: vragenlijsten en oefeningen; zelf-assessment en 360 graden feedback; rollenspelen met video. De coachee kan aan het eind van een gesprek huiswerk meekrijgen in de vorm van een oefening of nieuw uit te proberen gedrag of werkstijl.
  • Evaluatie: halverwege het coachingstraject en aan het einde wordt samen getoetst of de gestelde doelen zijn behaald en worden mogelijke vervolgactiviteiten bepaald. 

Vertrouwelijkheid gewaarborgd

De vertrouwelijkheid tussen coach en coachee is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van de coaching. Daarom worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

  • de coach is onafhankelijk en onpartijdig
  • de coach rapporteert aan niemand zonder medeweten en toestemming van de coachee over coachingstraject en inhoud.

Tijdsduur

Afhankelijk van de gestelde doelen en gemaakte afspraken bestaat het coachingstraject uit 6 à 10 gesprekken van anderhalf à twee uur. Deze gesprekken vinden meestal om de drie weken plaats en de afspraken worden aan het begin van het traject of aan het einde van elk gesprek gemaakt. Een coachingstraject kan dus een half jaar beslaan. 

Voorwaarden voor welslagen

Coaching kan alleen slagen als:

  • bij de aanvang van de coaching duidelijke afspraken worden gemaakt over ieders verwachtingen en randvoorwaarden
  • er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen coach en coachee
  • de coachee zelf verantwoordelijkheid neemt voor het stellen van doelen en het behalen van resultaten; de coach begeleidt en faciliteert
  • de coachee bereid is te reflecteren op eigen gedrag en werkwijze en te werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling.

Hoofdstuk inhoudsopgave