Beheers het geld

Tekst groter

Beheers het geld

De financiële voortgangsbewaking richt zich vooral op de doelmatigheid en rechtmatigheid van het nog uit te geven geld. Uitgegeven geld is immers nauwelijks meer te beïnvloeden.

Met behulp van geldbeheersing zorgt u voor het financieel verant-woord uitvoeren van projectactiviteiten. Zodat het projectresultaat er op economisch rendabele wijze komt. De financiële voortgangsbewaking richt zich op het rechtmatig en doelmatig uitgeven van geld. Met name op het geld dat nog moet worden uitgegeven.

Wat te doen?

 • inventariseer het gewenste rendement (met marges)
 • stel een kosten-batenoverzicht (met in- en externe invalshoeken) op. Waar mogelijk tot ‘the end of life’ van het projectresultaat. Maak een geldplanning, een overzicht van uitgaven en inkomsten in de tijd
 • wijs budgetten toe (met marges). Aan deelprojecten en aan verantwoordelijken:
  • detailbudgetten, met smalle marges, voor de eerstkomende fase
  • globalere budgetten, met grotere marges, voor de daarop volgende fasen
 • stel de geldplanning vast (beoordeel deze) en keur deze goed
 • bewaak de voortgang en stuur bij, of... herplan.

Aandachtspunten:

 • reeds besteed geld telt niet mee bij een besluit om wel of niet door te gaan
 • aan een geconstateerde budgetoverschrijding is niets meer te doen
 • een nauwkeurig verslag, over wat het project al gekost heeft, helpt een projectleider weinig. Zeker als de gegevens in dat verslag gebaseerd zijn op een periode tot drie maanden geleden.

Geldplan

Hoofdstuk inhoudsopgave