Beheers de kwaliteit

Tekst groter

Beheers de kwaliteit

Bij kwaliteitsbeheersing wordt de kwaliteit van het projectresultaat (in wording) getoetst, getest, beoordeeld en gecontroleerd. Per fase van een project is de voortgangsbewaking van de kwaliteit specifiek.

Wat te doen?

 • stel vast welke kwaliteitseisen (met welke marges) aan het projectresultaat gesteld worden. Zorg dat deze eisen daadwerkelijk gesteld worden
 • zorg voor gekwantificeerde, gewogen, aantoonbare eisen. Wijs die kwaliteitseisen toe aan bijdragende partijen en aan deelprojecten
 • geef aan wanneer, hoe en door wie moet worden aangetoond, in hoeverre aan welke kwaliteitseisen is voldaan:
  • in de ontwerpfase: toets ontwerpen en prototypes aan het (deel)projectprogramma; begeleid ‘Design Reviews’; ontwerp testgereedschappen, testprocedures etc.
  • in de voorbereidingsfase: zie toe op correcte vertaling naar realisatiemiddelen en –voorschriften e.d.; ontwerp keuringsgereedschappen en procedures; voer testen en keuringen uit; maak proefproducten
  • in de realisatiefase: voer keuringen uit, vooral ingang- en procescontroles en zo weinig mogelijk eindcontroles; kwalificeer aanpassingen door klachten te beoordelen en vernieuwingen te toetsen
 • beoordeel en stel de kwaliteitsplanning vast en keur deze goed
 • bewaak de voortgang, stuur bij of... herplan

Aandachtspunten:

 • toetsen, testen, controleren, inspecteren en beoordelen zijn activiteiten die behoren tot kwaliteitsbeheersing
 • zelfcontrole is de beste controle, mits je zelf ook mag bijsturen
 • kwaliteit is niet ‘best practical means’ of ‘naar beste kunnen’. Afrekenen op kwaliteit kan alleen als kwaliteit bekenbaar afgedwongen kan worden
 • kwaliteit is niet wat de opdrachtgever verwacht. Maar wat met de opdrachtgever is overeengekomen.
 • Kwaliteitsplan

Hoofdstuk inhoudsopgave