7 processen van PRINCE2

Tekst groter

7 processen van PRINCE2

De in PRINCE2 gehanteerde procesbenadering onderscheidt zeven hoofdprocessen. Deze lopen vanaf het opstarten van een project tot en met het afsluiten ervan. Een overzicht van de zeven processen.

1. Opstarten van een Project (SU)

Dit proces begint na een idee of de vraag, in de vorm van het projectmandaat, om een project te starten. Daarna worden de projectmanager en de opdrachtgever (Executive) benoemd. Er wordt gezocht naar ervaringen met dergelijke projecten en de projectmanager stelt de Project Brief op met daarin een korte beschrijving en rechtvaardiging van het project. De Project Brief geeft de Stuurgroep inzicht in het nut van het project voor de organisatie.

2. Initiëren van een project

In dit proces gaat het om het opstellen van het projectinitiatiedocument (PID) op basis van het geaccordeerde projectvoorstel. De PID is een overeenkomst tussen de projectmanager en de Stuurgroep. Hierin worden o.a. beschreven:
• de business case
• de producten die worden opgeleverd
• de kwaliteitseisen waaraan deze producten moeten voldoen
• de wijze waarop (hoe) het project beheerst wordt (communicatie, risico, kwaliteit en configuratiemanagement).

3. Sturen van een project

Binnen dit proces verleent een Stuurgroep autorisatie voor de start van het project. Maar ook voor start en afsluiting van elke fase en voor de afsluiting van het project. De stuurgroep:
• stelt tolerantiegrenzen vast
• verleent advies
• geeft richtlijnen aan de projectmanager.

4. Beheersen van een fase

Het beheersen van een fase is het dagelijkse werk van de projectmanager. Daartoe behoren het:
• bepalen van het uit te voeren werk
• bewaken van de voortgang
• nemen van correctieve maatregelen
• afhandelen van wijzigingsverzoeken.

5. Managen van productoplevering

Dit proces bestaat uit de uitvoering van het werk door teamleiders/projectmedewerkers.

6. Managen van faseovergangen

Uit dit hoofdproces ontstaat informatie op beslismomenten; bij het einde van elke fase of bij dreigende overschrijding van de afgesproken toleranties. De Stuurgroep beslist of het project doorgaat of dat het gestopt zal worden.

7. Afsluiten van een project

Dit hoofdproces bestaat uit:
• een gestructureerd projecteinde
• de acceptatie van het projectresultaat door de gebruikers
• de overdracht van het projectresultaat aan de organisatie.

De projectmanager maakt tijdens dit proces voor de Stuurgroep:
• het eindprojectrapport
• en het leerpuntenrapport.

De projectmanager doet ten slotte in dit proces aanbevelingen aan de stuurgroep voor vervolgacties.

Hoofdstuk inhoudsopgave