7 principes van PRINCE2

Tekst groter

7 principes van PRINCE2

De principes komen voort uit jarenlange ervaring en zijn universeel toepasbaar voor elk project. Ze bieden gebruikers de mogelijkheid het project in te richten en vorm te geven toegesneden op de specifieke kenmerken en context van het project. Om een project volgens PRINCE2 te managen, is het toepassen van de principes een vereiste

1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

De Business Case beschrijft de redenen en rechtvaardiging voor het project en wordt goedgekeurd door de betrokkenen. De geldigheid van de Business Case wordt voortdurend getoetst en stuurt het besluitvormingsproces in een project zodat de projectproducten baten (gaan) genereren die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen. Zo niet, dan wordt de richting van het project bijgesteld of in het uiterste geval wordt het project stopgezet.

2. Leren van ervaring

PRINCE2-projectteamleden leren van ervaringen. Leerpunten worden niet alleen gezocht, maar ook vastgelegd en toegepast tijdens projecten.

3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

Een PRINCE2-project heeft duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, die zodanig zijn georganiseerd dat de belangen van de Business, Gebruiker en Leverancier zijn vertegenwoordigd.

4. Managen per fase

Een PRINCE2-project is verdeeld in fasen. Hierdoor kan per fase het project gepland, bewaakt en beheerst worden.

5. Management ‘by exeption’

PRINCE2 hanteert binnen het project drie managementniveaus voor het respectievelijk sturen van het project, managen van een fase en opleveren van de producten. Voor ieder niveau worden specifieke afspraken gemaakt over de vrijheid van handelen (toleranties) in de verschillende beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit , scope, baten en risico’s.

6. Productgerichte aanpak

Een PRINCE2-project is gericht op het opleveren van producten, inclusief het voldoen aan de overeenkomen kwaliteitscriteria. Belangrijk hierbij is het vastleggen van kwaliteitscriteria en wie de kwaliteit van de individuele producten toetst. 

7. PRINCE2 wordt op maat gemaakt voor ieder project

Doel: het zodanig toesnijden van de methode dat deze ‘past’ bij het specifieke project in zijn omgeving. De wijze waarop de methode is toegesneden op de specifieke omstandigheden moet expliciet worden beschreven in de Projectinitiatiedocumentatie, zodat iedereen op de hoogte is van hoe de basisprocessen en procedures zijn aangepast voor dit project.

Hoofdstuk inhoudsopgave